به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

وصیت تملیکی

۰۲ اسفند

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.