به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

وصیت عهدی

21 فوریه

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید .