به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

نویسنده: اپراتور سایت اپراتور سایت

21 فوریه

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای….

21 فوریه

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود……

19 فوریه

وکالت کاری

این نوع وکالت ها معمولا در مواردی به اشخاص دیگر اعطا میشود که…

18 فوریه

اجرت المثل زن

اول بدانیم که این موضوع ریشه های شرعی دارد به این معنی که زن مکلف به کار در منزل شوهر نیست