به وب سایت موسسه حقوقی راهیان درخشش عدل خوش آمدید

اخبار

۰۲ اسفند

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای….

۰۲ اسفند

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود……

۳۰ بهمن

وکالت کاری

این نوع وکالت ها معمولا در مواردی به اشخاص دیگر اعطا میشود که…

۲۹ بهمن

اجرت المثل زن

اول بدانیم که این موضوع ریشه های شرعی دارد به این معنی که زن مکلف به کار در منزل شوهر نیست